University Of Calcutta

University of Calcutta
35, Ballygunge Circular Road
1988 Kolkata

2 alumni

University Of Calcutta, Kolkata : 1976 : 2 alumni

University of Calcutta

Shankar  Sharma
CEO, SATSANG PATRIKA
Dipankar Saha
Adviser, L&T
M Tech
Instrumentation