Partha Sarathi Giri

Partha Sarathi Giri

Founder, Simpleseo
 

Currently employed at Simpleseo

 

Previous: Calcutta University

Experiences