Avishek Chakraborty

Avishek Chakraborty

Operations Head, Crystal Events Pvt Ltd
 

Currently employed at Crystal Events Pvt Ltd

 

Previous: Calcutta University

Experiences

 

Operations Head

At Crystal Events Pvt Ltd

From 2015 to Present